Śląskie Beranie po raz dwudziesty siódmy

k

publikacja 23.04.2021 12:12

Wojewódzki Konkurs Gawędziarski w tym roku w formie on-line.

Śląskie Beranie po raz dwudziesty siódmy Na konkursowej scenie "Śląskiego Berania" w szkole podstawowej w Izbicku. Andrzej Kerner /Foto Gość

Niestety, ze względu na sytuację pandemii, popularny konkurs śląskiej „godki” organizowany przez wójta i szkołę podstawową w Izbicku nie może odbyć się w zwykłej formie – z występami na żywo solistów i zespołów, w pięknej i co roku innej scenografii przygotowywanej przez organizatorów.

 - Udział w konkursie będzie polegał na nagraniu filmu z prezentacją (monologu!)i umieszczeniu go na serwerze w Internecie poprzez szyfrowane połączenie. W dniu konkursu występy uczestników Konkursu będą prezentowane w serwisie społecznościowym: Facebook – „Izbicko TV”, od godz. 10 – informuje Jolanta Lamm, dyrektor szkoły w Otmicach, odpowiedzialna za organizację „Śląskiego Berania”.

W konkursie zachowane zostaną dotychczasowe kategorie wiekowe. Mogą wziąć w nim udział dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych (oceny konkursowe w trzech kategoriach wiekowych – kl. I-III, IV-VI, VII-VIII) oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych i  dorośli z województw opolskiego oraz dolnośląskiego i śląskiego. Nagrany filmik nie może trwać dłużej niż 5 minut (inne wymagania w regulaminie na następnej stronie).

- Wierzymy, że dzięki takiej formie będzie można przeprowadzić konkurs i podtrzymać wieloletnią tradycję „Śląskiego Berania” – podkreśla Jolanta Lamm.

Organizatorzy zachęcają do podjęcia  w monologach takich tematów jak: ochrona środowiska, walka ze smogiem, walory przyrodnicze „mojej małej ojczyzny- Śląska”, dbałość o najbliższe otoczenie, tradycje, zwyczaje związane zależnością człowieka, jego życia z naturą, przyrodą, a także problemy współczesne, np. czas pandemii, nauka zdalna.

Tegoroczna edycja odbędzie się w piątek 21 maja.  Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 maja.

Wszelkie sprawy związane z przebiegiem konkursu należy kierować na adres:  Szkoła Podstawowa im. F. Myśliwca w Izbicku, ul 15 Grudnia 32, 47-180 Izbicko, tel.: 77/4617284; e-mail: sekretariat@spizbicko.pl .

Szczegóły w regulaminie na następnej stronie, a także na stronach: SP Izbicko: www.spizbicko.pl  Urzędu Gminy Izbicko: www.izbicko.pl  Kuratorium Oświaty w Opolu: www.kuratorium.opole.pl

„Gość Opolski” objął „Śląskie Beranie" patronatem medialnym.

 

REGULAMIN 2021

XXVII Wojewódzki Konkurs Gawędziarski „Śląskie Beranie”

dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz uczestników dorosłych województwa opolskiego.

Organizator:

Szkoła Podstawowa im. F. Myśliwca w Izbicku, ul. 15 Grudnia 32, 47-180 Izbicko, tel. 774617284, mail: sekretariat@spizbicko.pl

 

I. CEL KONKURSU:

 • propagowanie wartości dziedzictwa własnej kultury, jej utrwalanie
  i rozpowszechnianie,
 •  popularyzowanie znajomości gwary śląskiej, jej bogactwa i wartości,
 • rozpowszechnianie wiedzy nt. zwyczajów, tradycji, wierzeń najbliższego otoczenia, regionu,
 •  gromadzenie miejscowych  opowieści, legend, podań, gawęd, zwyczajów
  i obrzędów związanych tematycznie z życiem środowiska bliskiego uczniowi,
 •  kształcenie poczucia odpowiedzialności za pielęgnowanie tradycji i popularyzację dorobku poprzednich pokoleń,
 • uznanie i zachowanie odrębności kulturowej oraz dorobku Śląska jako dziedzictwa kulturowego Europy,

II. USTALENIA REGULAMINOWE i TERMINARZ:

 etapy – szkolny  i gminny w tegorocznej edycji zostają pominięte,

etap – wojewódzki – 21 maja 2021 r. (piątek)

W finale wojewódzkim w tym roku wszyscy uczestnicy prezentują się w kategorii występów indywidualnych- monologów.

Uczestnicy zostaną podzieleni na kategorie wiekowe:

I kategoria- przedszkolaki,

II kategoria- uczniowie klas I-III,

III kategoria- uczniowie klas IV-VI,

IV kategoria- uczniowie klas VII-VIII,

V kategoria- uczniowie szkół ponadpodstawowych, dorośli.

 

III. WYMAGANIA KONKURSOWE:

Występy indywidualne- uczestnicy przystępujący do konkursu przygotowują gawędy związane tematycznie z życiem środowiska, zwyczajami, wierzeniami, obrzędami, zabobonami, miejscowymi legendami, podaniami. Czas prezentacji występów indywidualnych – do 5 minut.    

 

Organizatorzy proponują i zachęcają do podjęcia  w monologach takich tematów jak: ochrona środowiska, walka ze smogiem, walory przyrodnicze „mojej małej ojczyzny- Śląska”, dbałość o najbliższe otoczenie, tradycje, zwyczaje związane zależnością człowieka, jego życia z naturą, przyrodą, a także problemy współczesne, np. czas pandemii, nauka zdalna.

 1. Wymagania:
 1. Teksty muszą być wygłoszone w gwarze śląskiej.
 2. Przekroczenie czasu skutkuje obniżeniem punktacji przez Jury!
 3. Ocenie Jury podlegać będą:
     1. dobór repertuaru, jego oryginalność, ze szczególnym premiowaniem własnego autorstwa tekstu,
     2. interpretacja tekstu,
     3. poprawność gwarowa, zgodność treści z tradycjami regionu,
     4. wyraz artystyczny (trafny i staranny dobór strojów, rekwizytów).

Teksty gawędziarzy mogą być urozmaicone przyśpiewkami, muzyką instrumentalną, regionalnym strojem, itp.

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania praw autorskich innych autorów.

IV. ZGŁOSZENIA:

 1. Zgłoszenia dokonuje placówka (przedszkole/szkoła), w przypadku dorosłych osobiście. 
 2. Zgłoszenia udziału w konkursie można wysłać pocztą lub drogą mailową na adres:

Szkoła Podstawowa im. F. Myśliwca w Izbicku

ul. 15 Grudnia 32

47-180 Izbicko, tel./fax.  77 – 4617284

e-mail: sekretariat@spizbicko.pl

 1. Udział w konkursie będzie polegał na nagraniu filmu z prezentacją i umieszczeniu go na serwerze w Internecie poprzez szyfrowane połączenie, do dnia 14 maja 2021 r.

Adres zostanie podany przez organizatorów w późniejszym terminie.

Sposób przesłania pliku z prezentacją będzie przesłany uczestnikom 7 maja 2021 r.

Wymagania nagranego materiału:

 • czas trwania do 5 minut;
 • (horyzontalnie);
 • format pliku wideo mP4, MOV;
 • przed wysłaniem sprawdzić jakość dźwięku;
 • wielkość pliku do 2 GB.

W dniu konkursu występy uczestników Konkursu będą prezentowane w serwisie społecznościowym: Facebook – „Izbicko TV”, od godz. 10.00.

 1. Termin zgłoszenia i przesłania nagrania z prezentacją do finału wojewódzkiego-  do 14 maja 2021 roku.
 2. W zgłoszeniach dotyczących uczniów/przedszkolaków należy podać imię i nazwisko uczestnika, klasę, wiek (dotyczy przedszkola), tytuł prezentowanego monologu, opowiadania, dane placówki oświatowej, oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów, przedszkolaków do Konkursu - załączniki nr 1, 2, 3.                  Do zgłoszeń uczniów/ przedszkolaków należy dołączyć zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie – załącznik- nr 5 oraz oświadczenia nauczycieli przygotowujących ucznia do Konkursu – załącznik nr 6.                                        W przypadku zgłoszeń osób dorosłych (zgłoszeń indywidualnych) należy wypełnić zgłoszenie do Konkursu oraz oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 4 i 7.
 3. W przypadku przygotowania monologu opartego na legendzie/ podaniu należy podać tytuł  oraz źródło zaczerpnięcia.
 4. Wraz ze zgłoszeniem prosimy o przesłanie tekstu monologu drogą mailową lub na płycie CD- kontynuacja tworzenia zbioru prezentowanych monologów i scenek z poszczególnych edycji konkursu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo weryfikacji zgłoszeń do konkursu. Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać na stronie internetowej
SP Izbicko: www.spizbicko.pl, Urzędu Gminy Izbicko: www.izbicko.pl oraz Kuratorium Oświaty w Opolu: www.kuratorium.opole.pl (zakładka: konkursy tematyczne).